A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Z-Tech Járművek: Jótállási Feltételek

Elektromos kerékpár és alkatrész garancia

Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos- és hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott "Jótállási jegy" tartalmazza. Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:

▪ 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
▪ 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, ▪ 250 000 forint eladási ár felett három év elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális szervizeken.

Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos kerékpáralkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének tényéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk.

A kártérítés korlátozása

Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért.

A termék visszaszolgáltatása

Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibából (hibás elektromos kerékpáralkatrész miatt) üzemképtelen állapotban került átadásra a vásárló részére, és a vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor mi azt kicseréljük.

Egyéb feltételek

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók.

JÓTÁLLÁSI JEGY

JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembehelyezés helye!

AZ-TECH gyártmányú ............................................. típusú a Magyarország területén vásárolt új robogóra avásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
A peren kívüli megállapodás elősegítése érdekében a kijelölt szervezeteken és a békéltető testületen kívül, a TVÜ SDÜ KERMI Kft. is, mint szakvélemény kiadására alkalmas szervezet elvégzi a fogyasztói reklamációk, valamint a jogi személyek közötti műszaki reklamációk vizsgálatát, amennyiben mindkét fél írásban nyilatkozva elfogadja vitadöntőként a TVÜ SDÜ KERMI Kft-t.

A vizsgálat díjköteles. A vizsgálat díjáról írásban tájékoztatjuk a megrendelőt.

Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra.

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása - dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék - esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is!
A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz

FIGYELEM !

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez!

Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási
költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.
A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól kiolvashatóan feltüntetett adatokkal.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA, HOGY:

- az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazóelőírta/
- a kötelező átvizsgálások valamelyikét, nem, vagy időn túl, illetve nem a jótállási jegy mellékletében
kijelölt szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/

- a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta, - nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt, - a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzívversenygarancia/

- a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta,
- a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetettadatokkal,
- a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta. - a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következettbe.

Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:

- ha a kerékpárt kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű/ futár üzemmód/ céllal üzemeltetik, vagy azzal oktatást végeznek.
- Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./

A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása után keletkezett.

A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:

A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

-Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igényteljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

- A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt.
- A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.

- A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többlet költségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

- A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni. - A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

JÓTÁLLÁSI JEGY

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

- Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
- a fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehető vétett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni,
- kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
- a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős,
- meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a kerékpárt nem tudta rendeltetés szerűén használni,
- a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb részének
/váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
- minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS:

A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden megkezdett év március hónapban a vásárlás/összeszerelés helyén éves kötelező átvizsgálást kell elvégeztetnie, melyet az átvizsgálás helyén, a szervizlapon pecséttel, aláírással igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság nem vonatkozik!

A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt átvizsgálások díjkötelesek, amit a vásárlónak kell kifizetnie.

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell
adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében
a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.
A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jótállási jegy, garanciális feltételek